Czwartek 22 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Kolosan 1:9-14.
„Prosimy Boga, abyście przez doskonałą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli”. Czy prosimy o to dla innych? Wiele razy prosimy o wiele innych rzeczy dla innych. Intencje dla innych są często materialne. Ale tutaj widzimy, że św. Paweł modli się za Kolosan, aby przez doskonałą mądrość i duchowe zrozumienie osiągnęli najpełniejsze poznanie woli Bożej. Wyjaśnia również, dlaczego modli się w tej intencji. Dzieje się tak dlatego, że Kolosanie dzięki najpełniejszemu poznaniu woli Bożej mogą prowadzić takie życie, jakiego oczekuje od nich Pan i że mogą z radością znosić wszystko. Paweł prosi o to ze względu na to, co Bóg dla nas uczynił. „Wyrwał nas z mocy ciemności i stworzył dla nas miejsce w królestwie Syna, którego miłuje, i w Nim zyskujemy wolność, odpuszczenie grzechów”. Zyskujemy wolność i przebaczenie naszych grzechów. Czego jeszcze potrzebujemy. Zastanówmy się: Czy modlimy się za innych, aby osiągnęli najpełniejsze poznanie woli Bożej poprzez doskonałą mądrość i duchowe zrozumienie, czy też o to, aby posiadali rzeczy materialne?