Duchowość i Charyzmat – Patronowie

Patronowie Zgromadzenia

Maryja Niepokalana

Wzorem naszego życia i działania jest Maryja, która całkowicie poświęciła się Bogu, wyrażając to słowami: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38).

Ksiądz Założyciel chciał, aby działalność apostolska i życie konsekrowane w naszym Zgromadzeniu odznaczały się postawą służby i cierpliwej, matczynej miłości do wszystkich potrzebujących pomocy

Maryja, Najświętsza Dziewica i Matka jest dla nas przykładem. Słuchamy Jej rady: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Od Niej uczymy się, jak oddanie się Bogu powinno coraz bardziej prowadzić nas do praktykowania cnót, przede wszystkim pokory i posłuszeństwa, męstwa i czystości. Cnoty te dają nam udział w uniżeniu Chrystusa i Jego duchowym życiu. Podobnie jak Maryja, uczestniczymy w zbawczym dziele Chrystusa, przez miłość okazywaną w naszej działalności apostolskiej.

Święto patronalne: 8 grudnia

Święta Róża z Limy

Ksiądz Założyciel wybrał Św. Różę z Limy na Patronkę. Był zafascynowany jej życiem. Ze względu na swoje pełne oddanie się Jezusowi oraz surową drogę pokuty, jaką sobie narzuciła, była pogardzana i uważana za nienormalną. Musiała znosić obelgi i oszczerstwa. W zamian za to, wcale nie miała lekkiego życia duchowego.

Przeżywała wiele najrozmaitszych trudności i doświadczeń wewnętrznych, takich jak samotność, opuszczenie i oschłość w modlitwie przez długie lata. Pomimo tylu trudności zewnętrznych i wewnętrznych nieprzerwanie całe swoje życie mocno trwała przy Bogu.
Była bardzo wrażliwa na biedę najsłabszych i najbardziej pogardzanych ludzi.

Jej bezkompromisowe oddanie się Jezusowi i wrażliwość na biedę najsłabszych i najbardziej pogardzanych, pomoc ubogim dziewczętom i kobietom pozbawionym domu rodzinnego, inspirowały Księdza Założyciela w jego drodze powołania i skłoniły, aby pozostawić także Siostrom Maryi Niepokalanej św. Różę, jako patronkę.

Święto 23 sierpnia

Św. Józef


Gotowość Św. Józefa do przyjęcia pełnych tajemnicy planów Boga, jest wzorem naszego zaufania Bogu i posłuszeństwa. Jego służebna rola w Świętej Rodzinie jest przykładem dla naszej działalności apostolsko-charytatywnej.

Od niego staramy się czerpać inspirację duchową dla formacji zakonnej.

Św. Józef umiał dostrzegać Boże natchnienia, pokornie wykonywał powierzone jemu zadania, kształtuje to u nas przekonanie, że jesteśmy przez Boga prowadzone i zobowiązane do wykonywania dzieł, które zleca nam Bóg.

Święty Józef przez całe życie pokornie, dyskretnie, cicho służył Jezusowi, przez co uczy nas całkowitego oddania się Bogu w służbie bliźnim oraz spełniania swojej posługi w cichości, prostocie i zaufaniu, niezauważalnie.

Święto 19 marca

Święty Augustyn


Święty Augustyn to bardzo znana oraz bogata duchowo postać. Nasze Konstytucje opierają się na Regule św. Augustyna.

Dla naszej Rodziny Zakonnej bardzo ważne jest główne przesłanie tejże Reguły, która mocno akcentuje życie wspólnotowe „A zatem żyjcie wszyscy w jedności i zgodzie, i czcijcie w sobie wzajemnie Boga, którego staliście się świątynią.” Te słowa przypominają każdej Siostrze Maryi Niepokalanej testament naszego Księdza Założyciela.

Święto 28 sierpnia

Święta Jadwiga


Święta Jadwiga żyła i działała na Śląsku, ziemiach, gdzie powstało Zgromadzenie.

Przez całe życie Jadwiga miała na względzie dobro ludzi i czyniła wiele dla pogłębienia chrześcijańskiej wiary wśród prostego ludu. Zasłynęła również z licznych dzieł charytatywnych.

Wraz z mężem fundowała kościoły, szpitale, kuchnie i przytułki dla ubogich oraz dla pielgrzymów. Dlatego właśnie ks. Jan Schneider, zakładając we Wrocławiu nowe Zgromadzenie zakonne, oddał je pod opiekę świętej Jadwidze, tej, która właśnie we Wrocławiu pozostała we wdzięcznej pamięci, jako godny naśladowania wzór czynnej miłości bliźniego.

Święto 16 października