Powołanie – Formacja

Formacja

Formacja zakonna, jako proces dojrzewania do odpowiedzi na Boże powołanie, trwa całe życie. Podstawowe etapy przygotowania realizują się na kilku poziomach:

Kandydatura

Kandydatura, w czasie której nawiązuje się kontakt między zainteresowaną osobą a Zgromadzeniem, aby wspólnie rozeznać chęci i uzdolnienie do życia zakonnego.

Postulat

To czas intensywnego życia Ewangelią,

Postulantki zapoznają się z duchowością i historią naszego Zgromadzenia.

Poszerzają i pogłębiają wiedzę religijną i znajomość Pisma Świętego. Poznają również obowiązki i prace sióstr oraz w miarę możliwości uczestniczą w porządku dziennym danego domu.

Nowicjat

Jest to czas przygotowania do całkowitego oddania się Bogu na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.                      Nowicjuszka uczestniczy w wykładach, pogłębia znajomość Pisma Świętego, poznaje głębię medytacji, liturgii oraz zasad wiary i moralności oraz ukierunkowuje swoje życie na realizację rad ewangelicznych. Powinna również poznać nasze Konstytucje i Dyrektorium. Uczy się życia według przykładu Maryi.

Nowicjat trwa dwa lata, kończy się złożeniem pierwszych ślubów czasowych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa).

Siostry nowicjuszki otrzymują habit, welon oraz medalik z Maryją Niepokalaną.

Okres od pierwszych do wieczystych ślubów to Juniorat.

Juniorat

Siostra Juniorystka przeżywa doświadczenia pierwszych lat życia zakonnego, praktycznie uczestnicząc w pracach apostolskich Zgromadzenia, starając się w sposób harmonijny łączyć modlitwę z działalnością zewnętrzną oraz dojrzewając do podjęcia decyzji o złożeniu ślubów wieczystych.


Juniorat jest etapem poprzedzającym profesję wieczystą. Trwa z reguły od 5 do 9 lat i daje wystarczająco dużo okazji do przemyślenia wyboru i oddania się do dyspozycji Boga, służąc ludziom, zgodnie z charyzmatem przyjętym przez Zgromadzenie.

W okresie Junioratu Siostry mogą uzupełniać wykształcenie religijne, ogólne i zawodowe.

Profesja wieczysta

Siostra składając Wieczystą Profesję potwierdza swoje oddanie się Bogu na całe życie we wspólnocie zakonnej. Składa na zawsze dar z siebie przez ślubowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jako znak związania się z Bogiem i Zgromadzeniem otrzymuje obrączkę z symbolem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Profeska wieczysta jest poświęcona Chrystusowi i służbie Kościoła oraz zostaje włączona na zawsze do Zgromadzenia. 

Formacja ciągła

Złożenie profesji wieczystej otwiera każdą z sióstr na dalszy etap formacji. Życie i posługa w Zgromadzeniu stwarza wiele możliwości do codziennego wzrastania w wierze i coraz pełniejszego wchodzenia w zażyłość z Bogiem i Maryją. Służą temu coroczne rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, wspólne rozważanie Słowa Bożego, przeżywanie jubileuszy oraz inne środki związane z życiem wspólnym. Siostry starsze i dotknięte chorobą nadal pozostają duchowo aktywne przez modlitwę, ofiarę i wielorakie wsparcie, którego nie szczędzą na rzecz wspólnej misji. Siostrzana więź nie zrywa się również w chwili śmierci. W naszej tradycji codziennie modlimy się za zmarłe siostry.