Ewangelia – Łk 1,67-79
„Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud, przyszedł mu na ratunek, wzbudził dla nas moc zbawienia”. Bóg nas odwiedził. Przybył, aby nas uratować. Dał nam moc do zbawienia. Zachariasz wyraźnie natchniony przez Ducha Świętego widzi relację Boga z nami. Cała pieśń Zachariasza jest wyjaśnieniem, kim jest Bóg dla nas. Kimkolwiek jesteśmy, On nas odwiedzi! Gdziekolwiek jesteśmy, On nas uratuje! On nas uratuje od wszystkich naszych wrogów i od wszystkich, którzy nas nienawidzą. Bóg jest Bogiem zbawiającym, Bogiem o czułym miłosierdziu, który przynosi światło do ciemności. Adwent jest czasem doświadczania Boga w Jego czułym miłosierdziu.