Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej
Ewangelia – Jan 2,13-22
„Lecz mówił o sanktuarium, którym było Jego ciało, a gdy Jezus powstał z martwych, uczniowie Jego przypomnieli sobie, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowom, które wypowiedział”. Nasze ciało jest również sanktuarium, jak mówi św. Paweł. Mamy w sobie życie Chrystusa, które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego. Naszym powołaniem jest uczynić je domem Jego Ojca. W tym celu musimy wyjąć z serca wszystko to, co czyni je rynkiem. Działalność mojego serca, która przekształca wszystko w relacje biznesowe, gdzie głównym celem jest mój zysk. Ilekroć myślę, co z tego zyskam, tylekroć zakładam swój rynek. Ilekroć myślę, jak mogę wykorzystać tę okazję, by wzrastać w boskim życiu, które mam w sobie, czynię z mojego serca dom Ojca. Jezus chce nas oczyścić z zasad rynkowych i chce nas wzmocnić zasadą trzech dni. Zasadą krzyża. Zasadą, która prosi nas o oddanie wszystkiego dla drugiego. To jest zasada, która czyni nasze serce w pełni domem Ojca.